Saken gjaldt spørsmål om lagmannsretten i en straffedom hadde stilt riktig krav til forsett

Høyesteretts dom, 23.09.2011, HR-2011-01783-A, (sak nr. 2011/1145), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Irlin Irgens)

Dommere: Skoghøy, Endresen, Arnesen, Noer, Schei

Saken gjaldt spørsmål om lagmannsretten i en straffdom for grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig kvantum hadde stilt riktig krav til forsett, og om domsgrunnene var tilstrekkelige.

Domfelte, som var rumener uten tilknytning til Norge, var i lagmannsretten dømt for å ha innført omkring 2 kg heroin. Torsdag 6. mai 2010 hadde han ankommet Norge som passasjer på Eurolines buss fra Polen til Norge. Under kontroll på Svinestund tollsted fant tollerne 2 410 gram heroin som var skjult og sydd inn i fóret i ryggen på domfeltes ryggsekk. På grunnlag av lagrettens kjennelse ble han dømt for overtredelse av straffeloven § 162 tredje ledd første punktum, jf. første ledd til fengsel i åtte år. Som ledd i straffutmålingspremissene uttalte lagmannsretten:

”Det er uklart hvor eksakt kunnskap tiltalte har hatt om det kvantum heroin han innførte. Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at tiltalte iallfall har vurdert og akseptert muligheten av at det var omkring 2 kg heroin han hadde i sekken. Straffutmålingen må derfor basere seg på et slikt kvantum. Dette er et noe mindre kvantum enn det tingretten fant bevist, og straffen må derfor settes noe ned i forhold til tingrettens dom.”

Domfelte anket til Høyesterett over lovanvendelsen og mangelfulle domsgrunner. Begge deler knyttet seg til lagmannsrettens formulering av tiltaltes forsett. I tillegg ble det anført at det fremstod som uforklart hvordan lagmannsretten hadde kommet til at forsettet bare omfattet 2 kg heroin når det kvantum som ble funnet ved tollkontrollen, utgjorde 2,41 kg. Påtalemyndigheten tiltrådte domfeltes anke.

Høyesterett kom enstemmig til at lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte oppheves. Det som var beskrevet, var bare bevisst uaktsomhet. For at det skal foreligge forsett i form av dolus eventualis, må lagmannsretten også ha funnet det bevist at tiltalte valgte å handle selv om det skulle være 2 kg heroin i sekken. Høyesterett fant det da ikke nødvendig å gå inn på hvorvidt det var nødvendig å gi en begrunnelse for hvorfor tiltalte ble dømt for et mindre kvantum enn angitt i tiltalen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen