Saken gjaldt spørsmålet om en domfellelse for voldtekt måtte oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01318-A, (sak nr. 2011/810), straffesak, anke over dom

A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Strand)

Dommere: Noer, Webster, Utgård, Endresen, Matningsdal

Saken gjaldt spørsmålet om en domfellelse for voldtekt måtte oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Domfelte anførte at det var gjort feil fra lagmannsrettens side ved utvelgelsen og sammensetningen av det skriftlige materialet som lagretten fikk ta med seg til rådslagningen om skyldspørsmålet.

Straffeprosessloven § 369 andre ledd slår fast at lagmannsretten skal være noe forsiktig med å sende med lagretten skriftlige dokumenter til rådslagningsrommet. Begrunnelsen er at slike skriftlige bevis kan få større betydning enn de fortjener, særlig sett i forhold til de muntlige forklaringene som er gitt under ankeforhandlingen.

Høyesterett kom til at det bevismaterialet som lagretten fikk ta med seg til rådslagningen i denne saken, var egnet til å påvirke lagretten i for sterk grad ved vurderingen av skyldspørsmålet. Det ble blant annet lagt vekt på at lagretten fikk ta med seg to sakkyndige legeuttalelser som til en viss grad hadde karakter av ”partsinnlegg”, og flere dokumenter som inneholdt referat av fornærmedes forklaring om hva som hadde skjedd. Lagretten hadde fått med kopi av to tekstmeldinger som fornærmede hadde sendt samme døgn som voldtekten skal ha funnet sted, og som påtalemyndigheten la fram, men ikke andre tekstmeldinger som forsvarer ønsket å sende med lagretten. Når materialet som lagretten hadde fått med ble vurdert samlet, fant Høyesterett at det var gjort en saksbehandlingsfeil, og at det ikke kunne ses bort fra at feilen kunne ha påvirket lagrettens avgjørelse. Dommen med ankeforhandling ble derfor opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen