Saken gjaldt straffutmåling for gjentatte tilfeller av seksuell omgang med to mindreårige jenter

Høyesteretts dom, 16.02.2011, HR-2011-00370-A, (sak nr. 2010/1883), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tone Aase)

Dommere: Bruzelius, Tønder, Falkanger, Møse, Schei

Saken gjaldt straffutmåling for gjentatte tilfeller av seksuell omgang med to mindreårige jenter, jf. straffeloven § 195 annet ledd bokstav c, § 192 første ledd bokstav a og § 195 første ledd første straffalternativ.

Domfelte er en nå 60 år gammel mann som er funnet skyldig i seksuell omgang med sin samboers barnebarn i forbindelse med at jentene i helger og ferier overnattet hos ham og sin mormor. Domfellelsen gjelder fem overgrep mot hver av jentene over relativt lange perioder. Domfelte oppsøkte jentene da de lå og sov, og stakk en finger inn i skjeden. To av overgrepene var rubrisert som voldtekt til seksuell omgang.

Tingretten satte straffen til fengsel i tre år. Lagmannsrettens flertall økte straffen til tre år og seks måneder, mens et mindretall kom til samme resultat som tingretten.

Domfeltes anke over straffutmålingen ble forkastet av Høyesterett. Avgjørelsen inneholder en gjennomgåelse av ulike forhold av betydning for straffutmålingen. Det blir også pekt på den straffskjerpelse som har funnet sted, og som fremdeles finner sted for seksuallovbrudd overfor barn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen