Saken gjaldt straffutmåling for voldtektsforsøk

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01317-A, (sak nr. 2011/449), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Guttormsen) mot A (advokat Harald Stabell)

Dommere: Endresen, Noer, Webster, Utgård, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmåling for voldtektsforsøk begått kort før endringen av straffeloven av 1902 den 25. juni 2010.

Da den spesielle del av straffeloven av 2005 ble sluttført i 2009, ble det gitt ny bestemmelse om voldtekt. Minstestraffen for voldtekt til samleie ble økt fra fengsel i to til fengsel i tre år, og i forarbeidene ble det gitt ganske eksplisitt normering av straffenivået for ulike typer voldtekt. Utgangspunktet for straffutmålingen er angitt til fengsel i fire år, og for grovere tilfeller forutsettes det at straffen ikke skal være lavere enn fengsel i fem år. Nivået er presisert ved henvisning til tidligere saker, blant annet Rt. 2003 side 625.

Ved Høyesteretts storkammeravgjørelse i Rt. 2009 side 1412 kom Høyesterett til at straffeskjerpelsen ikke kunne få anvendelse straks, men at de politiske signaler måtte føre til at det måtte skje en gradvis opptrapping av straffenivået i perioden frem til forventet ikrafttredelsestidspunkt, 1. januar 2012.

Dette førte til at det 25. juni 2010 ble vedtatt endringer i straffeloven av 1902. En av de bestemmelsene som ble endret var voldtektsbestemmelsen i § 192. Det ble også ved denne lovendringen gitt klare føringer for straffutmålingen, etter mønster fra forarbeidene fra året før. Blant annet for straffutmålingen for voldtekt er det imidlertid lagt opp til en ytterligere straffskjerpelse. For de grovere tilfellene angis det nå at straffen ikke bør være lavere enn fengsel i seks år. Endringen trådte i kraft straks.

Høyesterett har deretter i flere dommer bygget på at økningen i straffenivået må økes raskere for å søke å unngå at det blir for stort sprang i straffutmålingspraksis. Denne praksis videreføres.

Høyesterett fant imidlertid at det for en voldtektshandling foretatt i tid før lovendringen ble vedtatt, ikke kunne tas hensyn til den ytterligere skjerpelse i straffenivået som angis i forarbeidene til endringsloven i 2010.

Forarbeidene sier ikke noe om straffenivået for forsøkshandlinger, men Høyesterett fant at den alminnelige økningen i straffenivået i voldtektssaker, måtte få tilsvarende  anvendelse ved forsøkshandlinger.

Ved den konkrete straffutmåling fant Høyesterett at saken i grovhet lå mellom de mer ordinære tilfeller og det meget graverende tilfellet i Rt. 2003 side 625. Fra dette utgangspunktet måtte det så, i tråd med tidligere praksis, gjøres et betydelig fradrag som følge av at tiltalte var dømt for en forsøkshandling. Straffen ble satt til fengsel i tre år og tre måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen