Saken gjaldt straffutmåling ved blant annet voldtekt til samleie

Høyesteretts dom, 19.05.2011, HR-2011-01015-A, (sak nr. 2011/354), strffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Dommere: Bårdsen, Akerlie, Normann, Stabel, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling ved blant annet voldtekt til samleie. Ettersom de straffbare handlinger fant sted i slutten av juli 2010, skulle straffen fastsettes på grunnlag av straffeloven 1902 etter lovendringen 25. juni 2010 nr. 46, som trådte i kraft samme dag. Saken var behandlet i sammenheng med sak 2011/415, som ble votert like etter.

Høyesterett la til grunn at for straffbare handlinger begått etter lovendringen 25. juni 2010, skal domstolene fullt ut bygge på de forhøyede nivåer som er forutsatt i motivene til lovendringen. Normalstraffnivået for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. andre ledd bokstav a, vil ligge omkring fire års fengsel. Ved skjerpende omstendigheter vil nivået ligge en god del høyere.

A hadde tvunget sin tidligere samboer til ubeskyttet fullbyrdet vaginalt samleie og til oralt samleie med sædavgang i munn og ansikt. Elementene av grove trusler og frihetsberøvelse var fremtredende: Fornærmede ble praktisk talt holdt fanget i sitt egen hjem over en periode på fem timer. Hensynet til parets lille datter som lå og sov, satte fornærmede i en spesielt fortvilet situasjon. Det forelå flere og tunge skjerpende momenter, som tilsa at straffen for voldtekten i utgangspunktet måtte ligge omkring seks års fengsel. Det burde imidlertid gjøres et fradrag på ett år og tre måneder fordi A hadde tilstått i første avhør.

Domfellelsen omfattet også knivtrussel mot en annen tidligere samboer. Ettersom de straffbare forhold ble begått i gjennomføringstiden for dom på samfunnsstraff, inngikk også subsidiær fengselsstraff fastsatt i den tidligere dommen.

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i fem år. Høyesterett forkastet anken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen