Saken gjaldt straffutmåling ved voldtekt til samleie - utmåling av oppreisningserstatning til fornærmede

Høyesteretts dom, 19.05.2011, HR-2011-01016-A, (sak nr. 2011/415), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Birgitte Budal Løvlund) og B (bistandsadvokat Monica Solberg-Leinebø)

Dommere: Bårdsen, Akerlie, Normann, Stabel, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling ved voldtekt til samleie i november 2009, og utmåling av oppreisningserstatning til fornærmede. Den var behandlet i sammenheng med sak 2011/354, som ble votert tidligere samme dag.

Det var tale om to samleier med en pike på 17 ½ år – ett ubeskyttet oralt og ett vaginalt med kondom. Overgrepene var smertefulle for fornærmede, som ikke hadde hatt samleie før. Det ble truet med kniv. Voldtekten fremstod som planlagt, og bar preg av overrumpling.

Høyesterett la til grunn at straffen – om den skulle fastsettes ut fra straffenivået etablert ved endringen av straffeloven 1902 foretatt i 2010 – ville ha ligget opp mot seks års fengsel. Voldtekten fant imidlertid sted omkring fem måneder etter vedtakelsen av straffeloven 2005, og sju måneder før ikrafttredelsen av de straffskjerpende endringene av straffeloven 1902. En straff av fengsel i underkant av fem år var da passende, før det ble gjort et fradrag etter straffeloven § 64 første ledd.

Høyesterett justerte den veiledende normen for oppreisningserstatning ved voldtekt til 150 000 kroner. Det ble særlig vist til de hensyn som har begrunnet en til dels betydelig straffskjerpelse siden normen på 100 000 kroner ble etablert i 2003. Ettersom fornærmede var 17 ½ år da voldtekten fant sted, forelå det dessuten grunnlag for å fravike den veiledende normen – hun ble tilkjent 175 000 kroner i oppreisning.

Høyesterett var inne på spørsmålet om inflasjonssikring av den veiledende normen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen