Saken gjaldt tap av retten til å føre motorvogn pga. særlig grov tollovertredelse

Høyesteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02400-A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom

A (advokat Ove Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Dommere: Normann, Utgård, Endresen, Noer, Matningsdal

Saken gjaldt tap av retten til å føre motorvogn på grunn av særlig grov tollovertredelse, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 1 sammenholdt med forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) § 2-6 og § 1-4.

A ble i tingretten dømt for særlig grov tollovertredelse til fengsel i 120 dager, inndragning av angitte mengder sigaretter, sprit og øl og tap av retten til å føre motorvogn i 2 år. As anke over tap av føreretten ble forkastet av lagmannsretten. A anket til Høyesterett, som tok anken til følge.

Leveransene av sigaretter og sprit ble levert på As bopel uten at han benyttet bil. Høyesterett var enig med lagmannsretten i at medvirkning til tollovertredelsen i disse tilfellene åpenbart ikke kunne begrunne tap av føreretten.

Når det gjaldt innføringen av ølet, hadde A kjørt tre turer med egen bil for å frakte ølet fra et industriområde i nærheten til egen bopel; en strekning på cirka 2,5 kilometer. Da han skulle foreta den fjerde turen, ble han pågrepet av politiet.

Høyesterett viste til at vegtrafikkloven § 33 nr. 1og tapsforskriften § 2-6 første til tredje punktum gir en generell hjemmel til å idømme tap av førerett ved domfellelse for straffbare handlinger når det er kvalifisert sammenheng mellom bruken av motorvogn og den straffbare handlingen, jf. blant annet Rt. 2009 side 899, avsnitt 21. Videre er det vist til at kjennelsen i Rt. 2006 side 66 gir en grundig gjennomgang av forhistorien for og forståelsen av bestemmelsen om tap av førerett som følge av andre straffbare handlinger enn trafikkovertredelser, jf. særlig oppsummeringen i avsnitt 21.

Høyesterett kom til at det i denne saken ikke var kvalifisert sammenheng mellom lovovertredelsen og bruken av bil. Når det gjaldt kvantum, hadde saken betydelige likheter med Rt. 2007 side 1503. Domfelte ble i den saken idømt tap av førerett, men der ble bilen benyttet til gjennomføringen av selve smuglingen ved at domfelte hadde kjørt helt fra Kiel til Norge. Saken var derfor av en annen karakter enn her.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen