Saken gjelder den nedre grense for hva som er en seksuell handling

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00915-A, (sak nr. 2011/241), straffesak, anke over dom

Den offentlige påptalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Dommere: Stabel, Møse, Akerlie, Bull, Schei

Saken gjelder den nedre grense for hva som er en seksuell handling etter straffeloven § 200 annet ledd.

En skole- og SFO-assistent  hadde gjentatte ganger strøket en av elevene han hadde ansvar for – en jente på åtte-ni år – over rumpepartiet utenpå klærne. I samme periode hadde han i hennes nærvær flere ganger omtalt kjønnsorganet hennes som ”nammen”, og èn gang holdt opp en klementin, sagt at den lignet på en pupp, og kysset den. I tingretten ble han dømt etter straffeloven § 200 annet ledd, jf. tredje ledd for strykingen over rumpepartiet. For det øvrige ble han dømt etter straffeloven § 201 bokstav c –  seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd. I lagmannsretten ble domfellelsen etter § 201 bokstav c opprettholdt, men han ble frifunnet etter § 200 annet ledd. Lagmannsretten kom, særlig fordi det ikke kunne bevises noe seksuelt motiv, til at stryking over rumpeparti som dette ikke var over grensen for en ”seksuell handling”.

Høyesterett var enig i at berøring av rumpeparti utenpå klærne kunne være et grensetilfelle, som ikke nødvendigvis innebar seksuell handling i lovens forstand. Men lagmannsretten hadde trukket for store konsekvenser av at det ikke var funnet noe seksuelt motiv. Etter praksis må det foretas en helhetsbedømmelse av handlingene. Særlig ut fra jentas alder, at hun var i assistentens varetekt og at handlingene ikke hadde noe fornuftig formål, skulle lagmannsretten vurdert om det var andre omstendigheter ved handlingene som kunne belyse om de hadde seksuell karakter. Særlig naturlig ville det være å se dem i sammenheng med de uttalelsene han i det samme tidsrommet hadde kommet med overfor jenta. Siden det ikke gikk fram av domsgrunnene at dette var vurdert, ble lagmannsrettens dom med ankeforhandling opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen