Saka gjaldt saksbehandlinga i lagmannsretten etter at dommen i lagmannsretten med hovudforhandling i ei straffesak blei oppheva av Høgsterett

Høgsteretts kjennelse, 29.06.2011, HR-2011-01299-A, (sak nr. 2011/476), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Dommarar: Skoghøy, Øie, Normann, Indreberg, Gjølstad

Saka gjaldt saksbehandlinga i lagmannsretten etter at dommen i lagmannsretten med hovudforhandling i ei straffesak blei oppheva av Høgsterett. Spørsmålet var om påtalemakta i ein slik situasjon, før ei ny ankeforhandling har begynt, utan samtykke frå den tiltalte kan trekkje anken til lagmannsretten med den konsekvensen at ein aksessorisk motanke frå den tiltalte fell bort, jf. straffeprosesslova § 341, jf. § 311 andre ledd.

A blei ved ein dom i Oslo tingrett 27. februar 2009 dømd for brot på straffelova § 317 fjerde, jf. første ledd til fengsel i eitt år og seks månader. Eitt år og to månader av dette var vilkårsstraff, og den vilkårslause delen av straffa var sona ved varetekt. I tillegg blei han dømd til å tole inndraging etter straffelova § 35 med 800 000 kroner . Påtalemakta anka over inndraginga og gjorde gjeldande at A skulle ha vore pålagd utvida inndraging etter straffelova § 34 a, og at den pålagde inndraginga etter § 35 var for låg. A fremma i medhald av straffeprosesslova § 311 første ledd aksessorisk motanke over lovbruken, saksbehandlinga (mangelfulle domsgrunnar) og storleiken på inndraginga. A gjorde mellom anna gjeldande at ingen av dei vesentlege argumenta hans var refererte eller vurderte i tingrettsdommen. Ved dommen i Borgarting lagmannsrett 1. mars 2010 blei A pålagd ei høgare inndraging enn det som var fastsett av tingretten, men denne dommen blei ved dom 10. januar 2011 oppheva av Høgsterett (Rt. 2011 side 16), da lagmannsretten ikkje hadde vore lovleg sett saman. Etter dette trekte påtalemakta anken over tingrettsdommen og gjorde gjeldande at As aksessoriske motanke da fall bort, jf. straffeprosesslova § 311 andre ledd. Borgarting lagmannsrett gav i orskurd 16. februar 2011 påtalemakta medhald og heva ankesaka.

A anka hevingsorskurden i lagmannsretten til Høgsterett, og ved vedtak i Høgsteretts ankeutval 29. april 2011 blei det bestemt at heile ankesaka skulle avgjerast av Høgsterett i avdeling. Han påstod prinsipalt tingrettsdommen med hovudforhandling oppheva og subsidiært hevingsorskurden i lagmannsretten oppheva.

Høgsterett kom samrøystes til at As prinsipale påstand måtte avvisast, da ankegjenstanden for Høgsterett var hevingsorskurden i lagmannsretten. Høgsterett kom likevel til at ein måtte forstå straffeprosesslova § 341 slik at høvet til å trekkje anken utan samtykke frå motparten opphøyrde da den første ankeforhandlinga for lagmannsretten begynte. Påtalemakta kunne da ikkje utan samtykke frå A trekkje anken over tingrettsdommen, og sjølv om As motanke var aksessorisk, hadde han krav på å få denne behandla. Høgsterett gav orskurd for at ankane over tingrettsdommen skulle fremmast til ankeforhandling for lagmannsretten.

Les heile avgjerda

Til toppen