Saka gjelder opphaldsforbod i eigen heim

Høgsteretts dom, 13.09.2011, HR-2011-01713-A, (sak nr. 2011/933), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Høgsterettsdom, 13.09.2011, HR-2011-01713-A, (sak nr. 2011/933), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Dommarar: Bull, Matheson, Tjomsland, Stabel, Schei

A er domfelt for seksuell handling med barn under 16 år og for å ha utvist seksuelt krenkjande åtferd overfor barn under 16 år. Han blei også dømd for med urette å ha snike seg inn i eit nabohus eller ein annan lukka stad, og for forsøk på grovt tjuveri. Handlingane var mot ei jente som budde i nabohuset, om lag 15 meter frå huset der gjerningsmannen budde, etter at gjerningsmannen hadde gått ubedt inn i huset. Forsøket på grovt tjuveri gjaldt også nabohuset.

For dette blei han i tingretten dømd til fem månaders fengsel. I tillegg blei han pålagd kontaktforbod utan tidsavgrensing overfor jenta i nabohuset og forbod mot å opphalde seg i sin eigen heim, jf. straffelova 33 første og tredje ledd. Lagmannsretten avgrensa kontaktforbodet til fem år, og gjekk – under dissens – ikkje med på kravet frå påtalemakta om forbodet mot å opphalde seg i eigen heim. Anken til Høgsterett gjaldt opphaldsforbodet.

Høgsterett slo fast at ein kunne dømme til opphaldsforbod i eigen heim også i eit tilfelle som dette, der det ikkje var tale om å verne personar i husstanden til gjerningspersonen.

Vilkåra i lova om ”nærliggende fare” for ei straffbar handling inneber eit krav om sannsynsovervekt. Sannsynsovervekta må gjelde handlingar som er utførte mot den som opphaldsforbodet er meint å verne innanfor den tida forbodet skal vare. Den domfelte hadde fram til no respektert kontaktforbodet, og fleirtalet i lagmannsretten hadde oppfatta gjerningsmannen slik at han såg ut til å ha innsett alvoret i situasjonen. Når fleirtalet i lagmannsretten etter umiddelbar bevisføring var komme til at det ikkje låg føre sannsynsovervekt, ville Høgsterett ikkje fråvike denne vurderinga.

Det er lett å sjå at dottera i nabohuset og hennar nærmaste vil oppleve det som svært belastande framleis å ha gjerningsmannen buande 15 meter unna seg. Dette er klart eit relevant omstende ved den samsvarsvurderinga som måtte ha vore gjord dersom ein først hadde komme til at det låg føre sannsynsovervekt for nye hendingar. Men lova gir ikkje høve til å gjere unntak frå kravet til sannsynsovervekt på grunnlag av samsvarsvurderingar. 

Les heile avgjerda

Til toppen