Saken gjelder saksbehandlingsfeil ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 01.04.2011, HR-2011-00703-A, (sak nr. 2011/225), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Guri Lenth)

Dommere: Bull, Bårdsen, Falkanger, Akerlie, Tjomsland

Saken gjelder saksbehandlingsfeil ved at lagmannsretten domfelte for grov narkotikaforbrytelse til tross for at lagretten hadde svart nei på spørsmålet om narkotikaforbrytelsen var grov. Forberedende dommer ba forsvarer og aktor om å være forberedt på å prosedere om staffeutmålingen basert på en nedsubsumsjon til simpel narkotikaforbrytelse.

Høyesterett fant det klart at anken måtte føre frem. Det var åpenbart at lagmannsretten hadde domfelt – og hadde ment å domfelle – for grov narkotikaforbrytelse til tross for at lagretten hadde svart nei på spørsmålet om narkotikaforbrytelsen var grov.

Slik saken var blitt opplyst gjennom lagrettens svar, lagmannsrettens domspremisser og prosedyren for Høyesterett, fant Høyesterett det ubetenkelig å foreta straffutmåling basert på nedsubsumering. Det ble lagt til grunn at tiltalte fortsettlig har medvirket til erverv av til sammen ca. 40 gram metamfetamin ved å ha transportert dette stoffet i sin bil ved to anledninger. Dette tilsa i utgangspunktet en straff av ca. fem måneders fengsel. I skjerpende retning trakk at tiltalte tidligere var dømt for å ha omsatt til sammen 75–100 gram amfetamin. I formildende retning trakk at hun hadde avgitt en tilståelse som hadde hatt stor betydning for  domfellelsen nå, og som også hadde hatt betydning for oppklaringen og iretteføringen av andres forhold. Den måtte føre til et ikke ubetydelig fradrag. Straffen ble fastsatt til 120 dagers fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen