Saken gjelder straffutmåling - trusler

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom

A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Noer, Bårdsen, Bruzelius, Skoghøy, Matheson

Tidligere ustraffet 45 år gammel kvinne ble av Høyesterett ilagt straff på betinget fengsel i 21 dager for trussel mot polititjenestemann.

Tiltalte og hennes ektefelle hadde oppsøkt hjemmet til en polititjenestemann i X, og tiltalte hadde ropt opp til politibetjenten at ”du skal dø i kveld”. Bakgrunnen for hendelsen var at barnevernet samme dag hadde fattet akuttvedtak om plassering av ekteparets felles datter på fem år. Det viste seg etter kort tid at det ikke var grunnlag for barnevernets vedtak, som blant annet var foranlediget av at det på grunn av oppussingsarbeid mv. var kaotiske forhold i hjemmet.

Høyesterett tok utgangspunkt i at straffen for alvorlige trusler som utgangspunkt er ubetinget fengsel i 15–30 dager. Under tvil fant imidlertid flertallet at det var grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. Det ble særlig lagt vekt på at moren var fortvilet som følge av hastevedtaket og hadde fått lite informasjon fra barnevernet, og at hun hadde vært i kontakt med politiet ti minutter etter hendelsen og beklaget forholdet.

Dissens, i det et mindretall på en dommer – Bårdsen – stemte for å gjøre straffen ubetinget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen