Saken gjelder straffutmåling for en polititjenestemann for grov korrupsjon begått i tjenesten

Høyesteretts dom, 01.04.2011, HR-2011-00685-A, (sak nr. 2010/1882), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.sjef for Spesialenheten for politisaker Johan Martin Welhaven)

Dommere: Falkanger, Bårdsen, Webster, Bull, Tjomsland

Saken gjelder straffeutmåling for en polititjenestemann for grov korrupsjon begått i tjenesten. Polititjenestemannen hadde ved flere anledninger uberettiget hentet ut en soningsfange fra fengsel. Uthentingen hadde ikke polititjenestelig grunnlag, og skjedde utelukkende for å tjene soningsfangens private interesser. Polititjenestemannen mottok 50 000 kroner av fangen for uthentingene. Han ble også dømt for to overtredelser av straffeloven § 325 nr. 1. 

Domfelte ble fradømt stillingen som polititjenestemann og retten til å ha en slik stilling. I tillegg ble han idømt fengselsstraff i 1 år og 6 måneder. Ved utmålingen la Høyesterett stor vekt på at gjerningsmannen hadde opptrådt i egenskap av polititjenestemann, hvor de allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende med særlig tyngde.

Lagmannsretten dømte polititjenestemannen til å betale sakskostnader etter straffeprosessloven § 436 annet ledd. Da lagmannsretten frifant ham for et forhold som han ble domfelt for i tingretten, skulle lagmannsretten ha vurdert sakskostnadsspørsmålet særskilt for dette forhold. Avgjørelsen av sakskostnadene ble derfor opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen