Saken gjelder straffutmåling for et grovt ran og et grovt bedrageri

Høyesteretts dom, 13.05.2011, HR-2011-00984-A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull, Falkanger, Matningsdal

Saken gjelder straffutmåling for et grovt ran og et grovt bedrageri, begge forøvet i de fornærmedes hjem. Straffeloven § 64 om etterskuddsdom kommer til anvendelse.

A er dømt for medvirkning til et grovt ran og et grovt bedrageri. Ranet foregikk tidlig om morgenen i hjemmet til en familie. Det var planlagt og ble utført av to menn med finlandshetter som brukte vold og fremsatte drapstrusler. A deltok ikke i selve ranet, men hadde tatt initiativet til det og hjulpet til med planleggingen. Han er tidligere dømt for to grove ran.  Høyesterett mente straffen for ranet isolert sett ville vært fengsel i 3 år.

Bedrageriet fant sted ved at A og en medskyldig fremsto som polititjenestemenn som skulle ransake de fornærmedes bolig. De fornærmede fikk vite at de var mistenkt for narkotikaforbrytelser, og at de ikke ville få se sine barn igjen hvis de ikke kom fram med pengene. Høyesterett anslo at straffen for bedrageriet isolert sett ville være 1 år og 6 måneder. 

Bedrageriet og ranet ble begått før to andre dommer mot A på henholdsvis
120 dagers betinget fengsel og 2 år og 3 måneders fengsel. Under henvisningen til straffeloven § 62 og § 64 ble straffen satt til fengsel i 3 år og 3 måneder, som er en tilleggsstraff til de nevnte straffene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen