Saken gjelder straffutmåling og fornærmedes krav på oppreisning etter domfellelse for legemskrenkelse

Høgsteretts dom, 26.01.2011, HR-2011-00183-A, (sak nr. 2010/1443), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

II. B (advokat Arild Dyngeland) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Dommere: Møse, Bull, Normann, Øie, Matningsdal

Saken gjelderstraffutmåling og fornærmedes krav på oppreisning etter domfellelse for legemskrenkelse.

Domfelte hadde kuttet fornærmede med kniv i halsen, slik at det oppstod et 15 cm langt sår som kunne ha vært livstruende. I lagmannsretten ble han idømt fengsel i to år for overtredelse av § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232, samt erstatning for utgifter og oppreisning. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over straffutmålingen, mens fornærmede mente at oppreisningen – 50 000 kroner – var for lavt.

Høyesterett skjerpet straffen til to år og tre måneder. Det ble tatt hensyn til at det etter vedtakelsen av lov 19. juni 2009 ifølge praksis skal skje en gradvis skjerpelse av straffutmålingen i voldssaker, at såret lett kunne ha fått fatale følger, samt voldsutøvelsens intensitet og gjerningsmannens sterke forsett. Fornærmede hadde dessuten redusert mulighet til å forsvare seg.

Lagmannsretten hadde anvendt straffeloven § 60 uriktig når den anså at fengselsstraffen på to år i sin helhet var sonet med utholdt varetekt i 462 dager.

Oppreisningen til fornærmede ble hevet til 80 000 kroner. Det ble lagt vekt på skadens alvor, voldsutøvelsens intensitet og den utmålte straff. Fornærmede hadde visse psysiske problemer, men årsaksbildet var sammensatt. Det ville komplisere utmålingen av oppreisningskrav hvis det legges nevneverdig vekt på de enkelte personers individuelle sårbarhet for voldsutøvelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen