Saken gjelder tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 nr. 1

Høyesteretts dom, 17.03.2011, HR-2011-00559-A, (saknr. 2011/243), straffesak, anke over dom

A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Dommere: Falkanger, Bull, Normann, Stabel, Tjomsland

Saken gjaldt tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 nr. 1. Tiltalte hadde for ca. 24 år siden skutt og drept fire nære familiemedlemmer. Han ble ikke funnet strafferettslig tilregnelig, og han  ble derfor idømt sikring, som senere ble omgjort til tvungent psykisk helsevern etter nevnte bestemmelse. Saken gjaldt spørsmål om slik strafferettslig særreaksjon skulle opprettholdes, jf. straffeloven § 39 b.

Høyesterett kom til at hensynet til samfunnsvern tilsa at særreaksjonen ble opprettholdt. Utsiktene til at tiltalte frivillig ville la seg underlegge behandling, eller at det kunne fattes tvangsvedtak etter psykisk helsevernloven kap. 3, var – slik saken lå an – ikke tilstrekkelig.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen