Spørsmål om lagmannsrettens ankenektelse i en straffesak led av saksbehandlingsfeil som medførte at avgjørelsen må oppheves

Høyesteretts kjennelse, 12.05.2011, HR-2011-00971-A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Webster, Endresen, Indreberg, Noer, Matningsdal

Saken gjaldtspørsmålet om lagmannsrettens ankenektelse i en straffesak led av saksbehandlingsfeil som medførte at avgjørelsen må oppheves.

A ble i tingretten dømt til 90 dagers fengsel for å ha skadet sin svoger i et juleselskap. Tingrettsdommen ble anket til lagmannsretten. Lagmannsretten nektet anken fremmet for skyldspørsmålet og saksbehandlingen, men var enig med A i straffen var blitt for streng og gjorde en del av straffen betinget.

A anket til Høyesterett og anførte at det forelå fire feil ved lagmannsrettens avgjørelse. For det første at hensynet til kontradiksjon ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Dernest at det skulle vært satt en frist for å rette anken ettersom en anførsel om saksbehandlingsfeil ikke var spesifisert. Etter konkrete vurderinger i Høyesterett førte ingen av disse anførslene frem.

Videre var det anført at ankenektelsen ikke var tilstrekkelig begrunnet. Lagmannsrettens begrunnelse var kort og anførslene i støtteskrivet var kommentert i begrenset grad. Høyesterett kom til at lagmannsrettens avgjørelse måtte ses i sammenheng med tingrettens dom som var meget grundig. Saken var enkel og oversiktlig og lagmannsrettens begrunnelse ble etter omstendighetene funnet tilstrekkelig.

Til sist var det anført at det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten hadde tilgjengelig et legejournalnotat om fornærmedes håndskade, til tross for at fornærmede ikke ville forklare seg. Journalnotatet var innhentet etter fornærmedes samtykke, men på et tidspunkt da han ikke var gjort oppmerksom på at han som svoger av domfelte ikke hadde plikt til å forklare seg. Høyesterett tok ikke stilling til om han kunne ha trukket samtykket til bruk av journalnotatet, fordi han uansett  ikke hadde gjort det, til tross for at han hadde hatt anledning til det. Da utgjorde det ikke noen saksbehandlingsfeil at journalnotatet lå i saken.

Anken ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen