Spørsmål om første eller annet ledd i straffeloven § 219 kommer til anvendelse for en far som har mishandlet sin sønn

Høyesteretts dom 14.01.2011, HR-2011-00094-A, (sak nr. 2010/1552), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Bård Vikanes)

Dommere: Webster, Sandberg, Normann, Tønder, Gjølstad

Lagmannsretten hadde funnet bevist fire tilfeller av vold mot sønnen, hvorav ett av tilfellene var grovt. Faren hadde lagt ledningen til en mobiltelefonlader rundt halsen på sønnen og strammet til så gutten trodde han skulle bli kvalt. Derimot fant lagmannsretten det ikke bevist at sønnen hadde levd i et ”terrorregime” – voldshandlingene ble sett som enkeltstående tilfeller av mishandling.

Høyesterett fant at kjerneområdet for straffeloven § 219 er tilfeller av vedvarende og gjentakende mishandling, men at enkeltepisoder kan omfattes hvis de er tilstrekkelig grove. Å anvende annet ledd på enkeltepisoder, vil i første rekke være aktuelt der mishandlingen har ført til død eller betydelig skade, selv om ordlyden ikke utelukker at også andre tilfeller kan omfattes.

Slik lagmannsretten hadde beskrevet volden A hadde utsatt sin sønn for, var det ikke grunnlag for å anvende § 219 annet ledd. Anken ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen