Straff for advokatoppdrag som gikk ut på inndrive gjeld

Høyesteretts dom, 06.01.2011, HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden), B (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Dommere: Bårdsen, Sandberg, Noer, Utgård, Bruzelius

Saken gjaldt straff for advokatoppdrag som gikk ut på å inndrive gjeld, der advokatene visste at pengene som var lånt ut høyst sannsynlig var utbytte av straffbare handlinger.

Advokatene A og B ble av Borgarting lagmannsrett funnet skyldige i å ha forsøkt å yte bistand til å sikre utbyttet fra en straffbar handling for en annen, jf. straffeloven § 317 første ledd første setning andre straffalternativ, jf. straffeloven § 49. Bistandshandlingene bestod for As del i at han sendte betalingsoppfordring til en selvskyldnerkausjonist, og senere begjærte kausjonisten konkurs. B hadde inngitt prosesskriv til lagmannsretten i anledning kjæremål over kjennelsen i konkurssaken.

De domfeltes anke over saksbehandlingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet ble forkastet. For så vidt gjaldt lovanvendelsen fant Høyesterett at det var tale om en bistand som ble rammet av straffeloven § 317, slik denne lød før lovendringen i 2006. Den alminnelige rettsstridsreservasjonen kunne ikke tilsi frifinnelse i en situasjon som den foreliggende, selv om bistanden lå innenfor rammen av et advokatoppdrag.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen