Straffutmåling - narkotika

Høyesteretts dom, 12.05.2011, HR-2011-00972-A, (sak nr. 2011/117), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Dommere: Noer, Indreberg, Webster, Bull, Matningsdal

Straffutmåling – narkotika – straffeloven § 162 første og andre ledd.

Saken gjelder straffutmåling for oppbevaring av 1983 gram amfetamin. Hovedspørsmålet var om det var grunnlag for samfunnsstraff som følge av at tiltalte var i en rehabiliteringssituasjon og ventet barn.

Saken gjaldt en tidligere ustraffet kvinne på 24 år, som hadde påtatt seg å kjøre fra X til Y for å hente et parti amfetamin som hennes eks-kjæreste hadde kjøpt i Y. Eks-kjæresten var kjent av politiet i X, og tok derfor ikke sjansen på å transportere stoffet selv. Kvinnen var narkotikamisbruker på denne tiden, og hun  skulle få kr 7 500 for å frakte stoffet til X sammen med en venninne.

I tingretten ble kvinnen dømt til fengsel i to år og tre måneder. Venninnen, som hun hadde transportert stoffet sammen med, var under rehabilitering og ble ilagt samfunnsstraff. Etter dette sluttet også tiltalte i vår sak med stoff, og hun fikk seg arbeid og samboer og ble etter hvert gravid. I lagmannsretten la aktor ned påstand om samfunnsstraff, men lagmannsretten fant at hennes rehabilitering var såpass fersk at det ikke var grunnlag for samfunnsstraff. Straffen ble satt til fengsel i to år og tre måneder, hvor seks måneder ble gjort betinget.

Da Høyesterett behandlet saken hadde kvinnen vært rusfri fra begynnelsen av oktober, og hun var frivillig innlagt på behandlingsinstitusjon. Ut fra en vurdering av hennes rehabiliteringssituasjon, sammenholdt med at hennes rolle i saken var underordnet og at dette var første gang hun ble domfelt, fant Høyesterett at hun skulle idømmes samfunnsstraff med 400 timer.

Høyesterett drøfter også betydningen av at kvinnen ventet barn, men kom til at det ikke var grunn til å legge avgjørende vekt på dette ved vurderingen av om det skulle idømmes samfunnsstraff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen