Straffutmåling for brudd på straffeloven § 199 første ledd og § 193 første ledd

Høyesteretts dom, 16.03.2011, HR-2011-00553-A, (sak nr. 2010/1907), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Bull, Falkanger, Stabel, Møse, Tjomsland

Saken gjelder straffutmåling for brudd på straffeloven § 199 første ledd (seksuell omgang med fosterbarn) og § 193 første ledd (seksuell omgang ved misbruk av det avhengighetsforhold som var oppstått gjennom det tidligere fosterbarnforholdet).

Utnyttelsen bestod i et stort antall samleier gjennom åtte år fra våren 2001 til januar 2009, særlig hyppig frem til fosterfarforholdet opphørte sommeren 2003, med fire til fem samleier i måneden, deretter ca. 6 ganger i året med ujevne mellomrom. Fornærmede var ca. 18 år gammel da utnyttelsen startet. Lagmannsretten satte straffen til fengsel i tre år.

I motsetning til det som er vanlig i saker der § 193 eller § 199 kommer til anvendelse, forelå det ikke brudd på andre bestemmelser i straffelovens sedelighetskapittel, slik at rettspraksis ga begrenset veiledning. I flere høyesterettsavgjørelser var det uttalt at straffenivået i sedelighetssaker gradvis skulle skjerpes, blant annet med bakgrunn i lovgiveruttalelser i forbindelse med revisjonen av sedelighetskapitlet i år 2000. Lagmannsretten hadde uttalt at tre års fengsel var et naturlig utgangspunkt, men hadde trukket fra ett år ettersom domfelte umiddelbart hadde tilstått i politiavhør da saken kom opp. Høyesterett kom til at både utgangspunktet på tre år og fradraget på ett år var riktig, sett hen til hvor omfattende og langvarig utnyttelsen hadde vært. Gjennom veiledning fra barnevernet i tiden fosterbarnforholdet varte for domfeltes del, hadde han vært vel kjent med at grensesetting på det seksuelle plan var av sentral betydning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen