Straffutmåling for innsidehandel og tilskyndelse til innsidehandel

Høyesteretts dom, 15.02.2011, HR-2011-00355-A, (sak nr. 2010/1479), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat John Christian Elden), B (advokat Christian B. Hjort), C (advokat Berit Reiss-Andersen)

Dommere: Noer, Utgård, Tønder, Sandberg, Schei

Tiltalte nr. 1 var på tidspunktet for de straffbare handlinger medierådgiver for en rekke selskap. I denne egenskap fikk han høsten 2005 ved tre anledninger innsideinformasjon om forhold vedrørende selskapene som hadde karakter av innsideinformasjon. For to av selskapene gjaldt det nært forestående oppkjøpsplaner, og for det tredje selskapet gjaldt det snarlig offentliggjøring av en intensjonsavtale med andre selskap om utvikling av et nytt produkt. Tiltalte nr. 1 er dømt for å ha ”tilskyndet” en annen til aksjekjøp basert på denne innsideinformasjonen, ved at han tipset en venn av seg – tiltalte nr. 2, som var investor – om at det var lurt å kjøpe aksjer i de tre selskapene.

Tiltalte nr. 2 er dømt for innsidehandel ved at han – etter tips fra tiltalte nr. 1 – investerte samlet kr 10 636 868 i aksjer i de tre selskapene. Aksjene ble solgt kort tid etter til samlet gevinst kr 1 915 000. Han er videre dømt for et forsøk på aksjehandel på grunnlag av innsideinformasjon, og tre tilfelle hvor han oppfordret en annen – tiltalte nr. 3 – til aksjekjøp på et tidspunkt hvor han hadde innsideinformasjon om selskapene.

Tiltalte nr. 3 er dømt for at han ved tre anledninger investerte samlet kr 2 003 089 på grunnlag av tips han hadde fått fra tiltalte nr. 2. Samlet gevinst beløp seg til kr 278 619. Han er i tillegg domfelt for å ha forsøkt å kjøpe aksjer for kr 19 500 basert på innsidetips. Videre omfatter domfellelsen at han oppfordret fire andre personer til aksjekjøp ved syv ulike anledninger, og brudd på reglene om egenhandel og rapportering av aksjekjøp.

Straffen ble for tiltalte nr. 1 som utgangspunkt fastsatt til fengsel i ett år og seks måneder, for tiltalte nr. 2 fengsel i ett år og fire måneder og for tiltalte nr. 3 fengsel i åtte måneder. Det var på tidspunktet for Høyesteretts dom gått fem år og tre måneder siden de straffbare forhold ble avdekket. En god del av tidsforløpet skyldtes at lagmannsrettens henvisningsbeslutning av 22. oktober 2007 og kjennelse om straffutmåling av 9. juni 2008 ble opphevet av Høyesterett den 4. mars 2009 på grunn av konvensjonsbrudd. Den ekstra tidsbruken som dette har medført, kunne ikke legges de tiltalte til last, og førte til at straffen ble gjort helt betinget for tiltalte nr. 2 og 3. For tiltalte nr. 1 ble den ubetingede delen av straffen ansett sonet ved varetekt og foregrepet soning. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen