Tolkning av straffeloven § 219 om mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom, 31.03.2011, HR-2011-00670-A, (sak nr. 2011/158), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Dommere: Bårdsen, Stabel, Øie, Falkanger, Tjomsland

Saken gjaldt tolkningen av straffeloven § 219 om mishandling i nære relasjoner. Spørsmålet var om bestemmelsen rammer handlinger begått overfor en tidligere samboer etter at samboerforholdet er opphørt.

Tingretten og lagmannsretten hadde lagt til grunn at straffeloven § 219 ikke beskytter tidligere samboer. Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke over lovanvendelsen.

Straffeloven § 219 første ledd rammer ulike former for grov eller gjentatt mishandling av blant andre ”tidligere eller nåværende ektefelle” eller noen i gjerningspersonens ”husstand”, jf. henholdsvis bokstavene a og d. Nåværende samboer omfattes av husstandsalternativet i bokstav d. Men en utvidelse av straffansvaret til også å omfatte mishandling av tidligere samboer måtte ha hjemmel i lov. Det var etter Høyesteretts syn ikke tilstrekkelig at lovgiver hadde ønsket å gi straffebudet en slik rekkevidde, og i forbindelse med lovrevisjoner – uriktig – hadde forutsatt at legaldefinisjonen av ”nogens nærmeste” i straffeloven § 5 fikk virkning også ved tolkningen av straffeloven § 219, som ikke bruker dette uttrykket.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen