Utmåling av straff for rettsstridig å ha gjengjeldt en forklaring en polititjenestemann hadde avgitt til retten

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01319-A, (sak nr. 2011/583), straffesak, anke over dom

A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Ingunn Fossgard)

Dommere: Akerlie, Falkanger, Bårdsen, Webster, Skoghøy

Saken gjaldt utmåling av straff for rettsstridig å ha gjengjeldt en forklaring en polititjenestemann hadde avgitt til retten, jf. straffeloven § 132 a første ledd bokstav b, jf. andre ledd, jf. fjerde ledd første straffalternativ.

I en straffesak hvor blant annet domfelte var tiltalt for drapsforbund, hadde polititjenestemannen – fornærmede – uttalt i retten at han hadde fått opplyst at domfelte var involvert i en sak om spritsmugling. Tingretten frifant domfelte etter tiltalen for drapsforbund. Domfelte på sin side anmeldte fornærmede for å ha gitt uriktige opplysninger om ham, men denne ble henlagt.

Fire år senere ringte domfelte til fornærmede. Oppringningen skjedde nattetid mens fornærmede var i tjeneste. Domfelte var opptatt av hva fornærmede hadde forklart om spritsmugling, og han sa han ville oppsøke fornærmede for han visste hvor han oppholdt seg. Samtalen ble deretter brutt. Domfelte forsøkte imidlertid samme natt å ringe igjen flere ganger, og han sendte sms-meldinger med sjikanerende innhold.

Ved lagmannsrettens dom ble domfelte funnet skyldig i å ha forbrudt seg mot straffeloven § 132 a første ledd bokstav b, jf. andre ledd, jf. fjerde ledd første straffalternativ. Domfelte ble idømt en straff av fengsel i 21 dager.

For straffutmålingen la Høyesterett til grunn at gjengjeldelseshandlingen ikke inneholdt direkte trusler, men uttalelsen domfelte kom med i telefonsamtalen, hadde likevel et tilsnitt av trusler ved seg. Forholdet ble ansett å ligge i nedre sjikt av hva som rammes av bestemmelsen.

Høyesterett viste til at den klare hovedregel ved overtredelse av straffeloven § 132 a er ubetinget fengselsstraff, selv om man var i det nedre sjikt av bestemmelsens anvendelsesområde, jf. Rt. 2002 side 846 og Rt. 2010 side 1165.

Det forelå ikke formildende omstendigheter som tilsa at straffen i dette tilfellet burde gjøres betinget, og anken ble forkastet. Straffen på fengsel i 21 dager ble således stående.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen