Utmåling av straff for vold mot politiet

Høyesteretts dom, 07.01.2011, HR-2011-00047-A, (sak nr. 2010/1761), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Erik Keiserud)

Dommere: Møse, Bruzelius, Øie, Noer, Gjølstad

Saken gjelder utmåling av straff for vold mot politiet.

Etter å ha drukket, mistet A bevisstheten utenfor et utested. En politibetjent som kom for å yte bistand, fikk ikke kontakt med ham, men med ett tok A tak i håret hennes og lugget. Først ved bruk av pepperspray slapp han taket.

Tingretten idømte 30 dager ubetinget fengsel. Lagmannsretten fant – mot fagdommernes stemmer – at fengselsstraffen kunne gjøres betinget med en ubetinget bot på 10 000 kroner. For Høyesterett anførte påtalemyndigheten at fengselsstraffen burde være ubetinget.

Anken ble forkastet. Hovedregelen om at vold mot politiet medfører ubetinget fengselsstraff, måtte også gjelde når politiet for eksempel yter hjelp og tjenester i faresituasjoner. Men A var bevisstløs da han utøvet vold, handlingen fremstod som atypisk for ham, bar preg av å være en kortvarig forvirringstilstand og utslag av en panikkreaksjon, jf. Rt. 1985 side 1264 og Rt. 1987 side 1521. Det var mulig at han trodde at han måtte forsvare seg mot et angrep. A var utslitt etter nettopp å ha gjennomført en militærøvelse med lite søvn og mat. Denne særegne kombinasjon av omstendigheter, hvor hans panikkreaksjon ikke bare syntes begrunnet i at han var beruset, medførte at de allmennpreventive hensyn burde vike.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen