Anke over beslutning tatt av forberedende dommer i lagmannsretten om ikke å oppheve tingrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.04.2011, HR-2011-00748-U, (sak nr. 2011/383), sivil sak, anke over beslutning

Bentzen Transport AS (advokat Are Hunskaar) mot Oslo kommune (advokat Ingebjørg Tønnessen)

Dommere: Gjølstad, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen