Anke over lagmannsrettens avgjørelse om midlertidig bosted og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.03.2011, HR-2011-00651-U, (sak nr. 2011/532), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Widerøe) mot B (advokat Merethe Gulliksen)

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen