Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte en anke fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.02.2011, HR-2011-00378-U, (sak nr. 2011/171), sivil sak, anke over kjennelse

Gustav Eilert Rostrup (advokat Jon Eilif Orrem) mot JM Byggholt AS (advokat Paul Vikse)

Dommere: Matningsdal, Øie, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen