Anke over lagmannsrettens dom i sak om gyldigheten av permittering i arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.04.2011, HR-2011-00845-U, (sak nr. 2011/486), sivil sak, anke over dom

Marvin Yaw Agyeman (advokat Per Harald Gjerstad) mot Servicebyrået AS (advokat Jan Tormod Dege)

Dommere: Stabel, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen