Anke over lagmannsrettens kjennelse om verneting i tvist om forsikringsoppgjør

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.05.2011, HR-2011-01083-U, (sak nr. 2011/808), sivil sak, anke over kjennelse

Inter Hannover (advokat Yngve von Ahnen) mot Aker BioMarine Antarctic AS (advokat Jørgen Svartebekk)

Dommere: Tjomsland, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen