Anke over lagmannsrettsdom - vedr. partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.05.2011, HR-2011-00894-U, (sak nr. 2011/547), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jan R. Krohn) mot B (advokat Vibeke Olavesen)

Dommere: Tjomsland, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen