Anken gjelder beslutning av lagmannsretten om å nekte en anke fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.10.2011, HR-2011-01928-U, (sak nr. 2011/1565), sivil sak, anke over beslutning

Euroteam AS mot Svenska Handelsbanken AB (advokat Ole-Jacob  Martinsen)

Dommere: Skoghøy, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen