Avgjørelse av lagmannsretten om å avvise søksmål om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten etter at saksøkte har frafalt kravet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.03.2011, HR-2011-00636-U, (sak nr. 2011/315), sivil sak, anke over kjennelse

X Kommunale Pensjonskasse (Kommuneadvokaten i X v/advokat Eirik Tertnes) mot A

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen