Begjæring om midlertidig forføyning mot pålegg av ligningsmyndighetens til skattytere om medvirkning til gjennomsyn av arkiv

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.04.2011, HR-2011-00696-U, (sak nr. 2011/431), sivil sak, anke over kjennelse

DNO International ASA og Petrolia ASA (advokat Fredrik Gisholt) og Kver AS (advokat Lars Kokkin Christiansen) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Anders Wilhelmsen) 

Dommere: Skoghøy, Stabel, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen