Krav om fremleggelse av dokumenter under saksforberedelse av sivil ankesak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.5.2011, HR-2011-01036-U, (sak nr. 2011/636), sivil sak, anke over kjennelse

Åsen Guldahl Seierstad, Cappelen Damm AS (advokat Cato Schiøtz) mot Suraia Rais (advokat Per Danielsen)

Dommere: Tjomsland, Matheson, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen