Saken gjelder anke over lagmannsrettens beslutning - tolking av rettsgebyrloven § 10 første ledd nr. 14

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2011, HR-2011-02177-U, (sak nr. 2011/1869), sivil sak, anke over beslutning

A

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen