Saken gjelder avvisning av anke fordi ankeerklæringen er mangelfull

Høyestretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2011, HR-2011-02185-U, (sak nr. 2011/1746), sivil sak, anke over dom

A mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Tor Morten Austerheim)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen