Saken gjelder avvisning av søksmål på grunn av oversittelse av søksmålsfrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.10.2011, HR-2011-01939-U, (sak nr. 2011/1540), sivil sak, anke over kjennelse

Inge Vabekk (advokat Ole Gramstad Jensen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Tore Skar)

Dommere: Stabel, Øie, Falkanger

Saken gjelder avvisning av søksmål på grunn av oversittelse av en søksmålsfrist, her fastsatt i ligningsloven § 11-1 nr. 4. Ankeutvalgets kompetanse etter tvisteloven § 30-6.

Høyesteretts ankeutvalg bemerket at anken gjaldt lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Ved videre anke over kjennelse kan utvalget normalt bare prøve lagmannsrettens saksbehandling og lovtolking, jf. tvisteloven § 30-6 bokstav b og c. Høyesteretts ankeutvalg la imidlertid i Rt. 2010 side 897 til grunn at bestemmelsen i  § 30-6 bokstav a (”avviser en sak fra tingretten fordi saken ikke hører under domstolene”) kommer til anvendelse ved avvisning som følge av oversittelse av søksmålsfrist, se avgjørelsen avsnitt 16. Den tidligere rettstilstand etter den tilsvarende bestemmelsen i tvistemålsloven  § 404 nr. 1, blant annet gjengitt i Rt. 2006 side 1265 og Rt. 2006 side 1281, burde dermed ikke lenger opprettholdes.

Selv om ankeutvalget i tre senere avgjørelser – HR- 2011-1612-U, HR-2011-1673-U og HR-2011-1842-U – har bygget på den tidligere rettsoppfatning, fant ankeutvalget at Rt. 2010 side 897 heretter burde legges til grunn. Utvalget viste til at de nevnte avgjørelsene ikke tok opp forholdet til Rt. 2010 side 897, og foretok ingen prinsipiell drøftelse av spørsmålet. Utvalget hadde dermed full kompetanse.

Utvalget fant det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem, og anken ble forkastet i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen