Saken gjelder begjæring om dekning fra staten for sakskostnader etter tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.02.2011, HR-2011-00351-U, (sak nr. 2010/1929), sivil sak

Erling Pettersen mfl. (advokat Kjetil Lundberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen