Saken gjelder begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av 24.10.2008

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.04.2011, HR-2011-00822-U, (sak nr. 2011/551), sivil sak, begjæring om gjenåpning

Liv-Merethe Høglund mot Staten v/Justis- og politidepartementet mfl.

Dommere: Skoghøy, Stabel, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen