Saken gjelder erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2011-00896-U, (sak nr. 2011/366), sivil sak, anke over dom

Karin H. Johansen (advokat Pål Behrens) mot ÆGjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo)

Dommre: Matningsdal, Øie, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen