Saken gjelder ettårsfristen i oreigningsloven § 16 for å begjære skjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.11.2011, HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse

Eidsvoll kommune (advokat Arild Nundal) mot Bjørg Tærud og Erling Espe (advokat Ole Løken)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Tønder

Ettårsfristen i oreigningsloven § 16 for å begjære skjønn – Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse ved avvisning på grunn av oversittelse av søksmålsfrist

Etter oreigningsloven § 16 faller ekspropriasjonsvedtak bort dersom ikke skjønn er begjært innen ett år etter at ekspropriasjonsvedtaket ble truffet. Det har vært omtvistet hvorvidt denne bestemmelse gjelder ved ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Lagmannsretten kom til at fristen gjelder og avviste skjønnsbegjæringen, som var fremsatt etter fristen.

Høyesteretts ankeutvalg la til grunn at i forhold til kompetansebegrensningen ved videre anke over kjennelse må frist for å begjære skjønn komme i samme stilling som søksmålsfrist. Det har vært varierende praksis om hvorvidt avvisning på grunn av oversittelse av søksmålsfrist skal anses som avvisning fordi saken ikke hører under domstolene, slik at ankeutvalget etter tvisteloven § 30-6 bokstav a har full kompetanse. Ankeutvalget fremholdt at avvisning fordi saken ikke hører under domstolene, må forstås på samme måte i § 30-6 bokstav a og i sakskostnadsregelen i § 20-2 andre ledd. Etter begge bestemmelsene må avvisning på grunn av oversittelse av søksmålsfrist anses som avvisning fordi saken ikke hører under domstolene. Utvalget hadde derfor full kompetanse.

Hvorvidt ettårsfristen for å begjære skjønn gjelder ved ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, ble løst på grunnlag av oreigningsloven § 30, som fastsetter at bestemmelsene i oreigningsloven gjelder ved ekspropriasjon etter annen lov ”så langt dei høver og ikkje strider mot serføresegner om tilhøvet”. Etter plan- og bygningsloven 2008 § 16-7, jf. § 16-2 første ledd står kommunen innenfor en tidsramme på ti år fra reguleringsplanen ble kunngjort, fritt til å bestemme når ekspropriasjon skal settes i verk. Denne bestemmelse setter en frist for å treffe vedtak om ekspropriasjon. Plan- og bygningsloven gjør ikke unntak fra ettårsfristen i oreigningsloven § 16 for å begjære skjønn. På denne bakgrunn fant utvalget at ettårsfristen i oreigningsloven § 16 også gjelder ved ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen