Saken gjelder gyldigheten av vedtak om avskjed av en professor ved Universitetet i Oslo

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.06.2011, HR-2011-01314-U, (sak nr. 2011/888), sivil sak, anke over dom

A (advokat Vidar Strømme) mot staten v/Universitetet i Oslo (advokat Elisabeth Stenwig)

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen