Saken gjelder klage over namsfogdens beslutning om å fremme en utleggsbegjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.02.2011, HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse

Prosjekt Planung AS (advokat Petter Albrektsen) mot Byggmester Hus Oslo AS (advokat Harald Sletner)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen