Saken gjelder krav om dokumentinnsyn i forb. med rettslig overprøving av vedtak om avslag på bosettingstillatelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2011, HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Gunnar O. Hæreid)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen