Saken gjelder lagmannsrettens ankenektelse i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14.07.2011, HR-2011-01409-U, (sak nr. 2011/1183), sivil sak, anke over dom

Lov om barneverntjenester, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd

A (advokat Sverre K. Berge) mot X kommune (advokat Jahn Knapstad)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen