Saken gjelder midlertidig forføyning, og reiser bla. spørsmål om de ankende parters rettslige interesse har falt bort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.03.2011, HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse

Det norske maskinistforbund mfl. (advokat Sigmund Z. Berg) mot Oceanlink Supply Ltd mfl. (advokat Henrik Aadnesen)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen