Saken gjelder rettidig videre anke over lagmannsrettens kjennelse vedr. salærfastsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02212-U, (sak nr. 2011/1808), sivil sak, anke over kjennelse

A

Dommere: Skoghøy, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen