Saken gjelder rettslig overprøving av vedtak om tvungen plassering og tilbakehold i institusjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.05.2011, HR-2011-00936-U, (sak nr. 2011/738), sivil sak, anke over dom

A (advokat Odd Arild Helland) mot X kommune (advokat Wenke H. Kyvik), B (advokat Thor Harald Eike) og C (advokatOdd Eirik Osmundsen)

Dommere: Endresen, Øie, Matheson

Saken gjaldt rettslig overprøving av vedtak om tvungen plassering og tilbakehold i institusjon etter barnevernloven § 4-24 annet ledd. Spørsmålet i saken var om grensen på tolv måneder for plassering etter bestemmelsen, skal regnes fra et forutgående midlertidig vedtak fattet av barnevernstjenesten eller fra fylkesnemndas endelige vedtak.

Vedtaket hadde varighet til 21. mai 2011, og saken måtte heves dersom den ikke ble avgjort innen dette, jf. tvisteloven § 36-1 annet ledd. Skulle det ha noen hensikt å tillate anken fremmet, måtte dom følgelig kunne avsies innen 21. mai 2011. Utvalget anså dette urealistisk. Anken ble derfor ikke tillatt fremmet, jf. tvisteloven § 30 4. Siden det tolkningsspørsmål saken reiste har generell interesse og det av på grunn av de tidsmessige begrensninger som gjør seg gjeldende i saker av denne art, gjennomgående ville være vanskelig å få spørsmålet behandlet av Høyesterett i avdeling, ga utvalget imidlertid sitt syn på spørsmålet.

Barnevernloven § 4-24 første og annet ledd oppstiller absolutte maksimumsgrenser for den tid barn kan korttids- eller langtidsplasseres i institusjon. Et midlertidig vedtak om tvungen plassering og tilbakehold i institusjon etter barnevernloven § 4-25 annet ledd annet punktum må derfor etter utvalgets syn i utgangspunktet inngå som en del av den totale plasseringstiden etter § 4-24 første eller annet ledd. Hjemlene for korttids- og langtidsplassering må imidlertid anses som to separate hjemler for tvang, slik at forutgående korttidsplassering ikke skal inngå som en del av den totale plasseringstiden ved etterfølgende vedtak om langtidsplassering. På denne bakgrunn fant utvalget at det avgjørende måtte være om det midlertidige vedtaket var et midlertidig vedtak om korttidsplassering etter § 4-24 første ledd eller et midlertidig vedtak om langtidsplassering etter § 4-24 annet ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen