Saken gjelder sakskostnadsavgjørelse av tingretten etter at tvist om fast bosted for og samvær med barn ble avgjort ved rettsforlik

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2011, HR-2011-00713-U, (sak nr. 2011/509), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Trond Jarle Bachmann) mot B (advokat Odd Gunnar Kallevik)

 

Dommere: Skoghøy, Stabel, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen